Yhdistyksen säännöt

Nimi: Gynekologinen potilasjärjestö Korento ry
Kotipaikka: Tampere
Osoite: Näsilinnankatu 22 A 20, 33210 Tampere
Rekisterinumero: 178.60

Voimassaolevat säännöt: 17.11.2021 15:04:18

1. Nimi, kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Gynekologinen potilasjärjestö Korento ry, kotipaikka Tampere, toimialueena koko Suomi.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia tukena endometrioosia, adenomyoosia, PCOS:ää ja vulvodyniaa sairastaville ja heidän läheisilleen, lisätä oikeaa tietoa sairaudesta yhteiskunnallisella tasolla sekä pyrkiä kehittämään hoitojärjestelmiä. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa tai muuta välitöntä taloudellista etua jäsenille tai siihen osallisille. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
- järjestää jäsentapaamisia ja erilaisia jäsentilaisuuksia, kuten illanviettoja ja luentoja
- seuraa toimialaansa kuuluvaa toimintaa ja kehitystä Suomessa ja ulkomailla
- tekee toimialaansa kuuluvia aloitteita, esityksiä ja antaa
lausuntoja
- osallistuu toimialansa kansainväliseen yhteistyöhön
- harjoittaa julkaisu-, tiedotus- ja tutkimustoimintaa
- järjestää yleisiä kokouksia, esitelmä-, koulutus-, luento- ja neuvottelutilaisuuksia sekä kongresseja
- ylläpitää yhdistyksen tarkoitusperiä edistävää toimintaa
- ylläpitää toimialansa tietopalvelua
- suorittaa muita vastaavanlaisia yhdistyksen tarkoitusperiä edistäviä tehtäviä. Toimintansa tukemiseksi ja välttämättömien kulujen kattamiseksi yhdistys kantaa liittymis- ja jäsenmaksun sekä anoo tarvittaessa
avustusta instansseilta, jotka sitä myöntävät terveyden ja
sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Yhdistys voi myydä yhdistyksen kannatustuotteita, ottaa vastaan avustuksia, testamentteja, lahjoituksia ja maksuja toimintansa tukemiseen sekä toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia asianomaisten
viranomaisten luvalla.

3. Jäsenet, liittyminen/eroaminen, äänioikeus, jäsenmaksu
Jäseneksi voi liittyä jokainen endometrioosia, adenomyoosia, PCOS:ää ja vulvodyniaa sairastava tai sairaudesta kiinnostunut henkilö tai hoitohenkilökunnan jäsen. Hallitus hyväksyy/hylkää jäsenhakemuksen.
Yhdistyksen jäsenet ovat joko varsinaisia jäseniä, ainaisjäseniä, kannattajajäseniä tai kunniajäseniä.
Varsinainen jäsen on yksityinen henkilö. Ainaisjäseniä ovat yksityishenkilöt, joiden jäsenmaksu on suuruudeltaan 15 kertaa vuosittainen päätetty jäsenmaksu. Kannattajajäsen on oikeuskelpoinen
yhteisö, yritys tai yksityinen henkilö. Kunniajäseneksi on
yhdistyksen vuosikokouksella oikeus hallituksen ehdotuksesta kutsua yhdistyksen hyväksi erityisen ansiokkaasti tai pitkäaikaisesti toiminut henkilö.
Äänioikeus on jäsenmaksun suorittaneilla varsinaisella tai
ainaisjäsenellä sekä kunniajäsenellä. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Eroaminen tapahtuu kirjallisella, vapaamuotoisella ilmoituksella hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Erottaminen tapahtuu hallituksen
päätöksellä, mikäli jäsen ei ole maksanut erääntynyttä jäsenmaksuaan tai toimii yhdistyksen periaatteita vastaan. Jäsenmaksun suuruudesta eri jäsenryhmittäin päätetään vuosittain yhdistyksen Syyskokouksessa.

4. Hallitus, toimintakausi, kokoukset, toimikunnat
Hallituksen tehtävänä on:
- hoitaa yhdistyksen asioita lain, näiden sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti
- valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat sekä panna täytäntöön yhdistyksen kokouksen päätökset
- palkkaa ja irtisanoo toimihenkilöt sekä määrittää heidän palkkansa ja tehtävänsä
- muutoinkin hoitaa, valvoa ja kehittää yhdistyksen asioita

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljästä (4) seitsemään (7) muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten tulee olla yhdistyksen jäseniä. Hallituksen toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Erovuorossa on aina kolme hallituksen jäsentä pisimpään yhtäjaksoisesti hallituksessa olleista. Erovuorossa oleva hallituksen jäsen voidaan valita uudelleen. Hallituksen puheenjohtaja toimii myös yhdistyksen puheenjohtajana. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa
keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he
katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun kaksi jäsentä minimimääräisestä hallituksesta sekä lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Hallitus voi perustaa työryhmiä valmistelemaan ja hoitamaan toimialansatehtäviä. Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenien määrä päätetään vuosittain
yhdistyksen syyskokouksessa.

5. Nimenkirjoitusoikeus
Hallituksen puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla,
rahastonhoitajalla ja sihteerillä sekä toiminnanjohtajalla on kullakin yksin yhdistyksen nimenkirjoittamisoikeus.

6. Tilikausi, tilintarkastus
Tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajalle. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa
ennen vuosikokousta.

7. Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksia pidetään vuosittain kaksi, joista Kevätkokous pidetään huhtikuun 30. päivään mennessä ja Syyskokous marras-joulukuussa; ylimääräinen kokous pidetään tarvittaessa. Hallitus kutsuu kokoukseen koolle vähintään 14 vrk ennen
kokouspäivää kokouskutsulla, joka julkaistaan yhdistyksen verkkosivuilla, ilmoituksena yhdistyksen lehdessä tai lähetetään jäsenistölle sähköpostitse. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään viisi (5) tai vähintään 1/10
yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta
erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Kokouksissa ovat oikeutettuja olemaan läsnä myös kannattajajäsenet sekä yhdistyksen työntekijät. Heillä on niissä puhevalta, mutta ei äänioikeutta. Yhdistyksen jäsen voi osallistua yhdistyksen vuosikokoukseen kokouspaikalla, etäyhteydellä kokouksen aikana tai edustajan välityksellä. Etäyhteyden ja edustajan käytössä noudatetaan kulloinkin voimassa olevia kokouskäytänteitä, jotka toimitetaan kokouskutsun yhteydessä jäsenistölle. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista
äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Todetaan kokouksen läsnäolijat ja heidän äänioikeutensa
3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
6. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien
lausunto
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
9. Päätetään kokous

Yhdistyksen Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Todetaan kokouksen läsnäolijat ja heidän äänioikeutensa
3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
6. Päätetään jäsenmaksun suuruudesta varsinaisten, kannattaja- ja
kunniajäsenien osalta
7. Päätetään hallituksen puheenjohtajan sekä muiden hallituksen
jäsenten palkkioista
8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä talousarvio seuraavalle
vuodelle
9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja
10. Valitaan hallituksen muut jäsenet
11. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille
varatilintarkastajat
12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
13. Päätetään kokous
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen
vuosikokouksessa käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

8. Sääntöjen voimaantulo, muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta tehdään vuosikokouksessa. Aloitteen sääntöjen muutoksista tai yhdistyksen purkamisesta jäsenen on tehtävä ehdotus hallitukselle viimeistään 3
kk ennen vuosikokousta. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Päätöksestä sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen
purkamisesta ei saa tehdä, ellei kaksikolmasosaa (2/3) äänestyksessä annetuista äänistä ole sitä kannattanut. Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen varat luovutetaan yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen
purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

Logo-black-potilasjarjesto
Scroll to Top