Kansainvälisenä kuukautispäivänä puhutaan kuukautisiin liittyvistä tabuista ja köyhyydestä

Kuukautispäivä kuva

Tänään vietetään kansainvälistä kuukautispäivää, jonka on lanseerannut saksalainen kolmannen sektorin toimija WASH United vuonna 2013. Kuukautispäivän viettämisen tavoitteena on vähentää kuukautisiin liittyvää vaikenemista, lisätä tietoisuutta ja poistaa negatiivisia sosiaalisia normeja, joita on edelleen olemassa ympäri maailmaa. Myös Suomessa kuukautiset ovat olleet pitkään tabu ja aihe on pysynyt piilossa. Viime aikoina aihetta on kuitenkin alettu käsitellä entistä enemmän lehdistössä ja sosiaalisessa mediassa. Siitä huolimatta kuukautisiin liittyy edelleen häpeää, negatiivisia asenteita ja haitallisia uskomuksia. Tämän vuoksi koemme tärkeäksi edistää toiminnallamme avointa kuukautispuhetta.

Kuukautisköyhyys ympäri maailmaa

Kuukautisköyhyydellä viitataan tilanteeseen, jossa henkilöllä ei ole varaa ostaa kuukautisiin liittyviä tarpeellisia hygieniatuotteita, kuten kuukautissuojia. Kuukautisköyhyys on erityisen suuri ongelma kehitysmaissa, mutta myös Suomessa aihe on noussut julkiseen keskusteluun ja niin kutsutun tamponiveron poistoa on toivottu.

Kuukautissuojiin liittyvää verotusta on pienennetty joissain maissa, kuten Ranskassa, Kanadassa ja Intiassa. Myös muita toimia on tehty ja esimerkiksi Skotlannissa on vuodesta 2018 jaettu ilmaisia kuukautissuojia opiskelijoille ja alkuvuodesta 2020 Skotlannin parlamentti hyväksyi lakiesityksen, joka takaa ilmaiset kuukautissuojat kaikille maassa asuville menstruoiville. Euroopan parlamentti taas on hyväksynyt päätöslauselman, jossa jäsenmaita kehotetaan poistamaan tamponivero kokonaan. Käytännössä tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi kuukautissuojien arvonlisäveron alentamista. Parlamentin mukaan kuukautisköyhyys on jatkuva ongelma EU:n jäsenmaissa.

Tällä hetkellä Suomessa kuukautissuojien arvonlisävero on 24 prosenttia, mutta esimerkiksi apteekissa myytävien terveystuotteiden arvonlisävero on 10 prosenttia. Eri tahot ovat ehdottaneet, että kuukautissuojia verotettaisiin tällä matalammalla prosentilla.  Kuukautissuojien verotus ja hinta on ennen kaikkea asenne- ja tasa-arvokysymys. Kuukautissuojien ostaminen on käytännössä välttämätöntä jokaiselle, jolla on kuukautiset. Vaihtoehtoja tilanteessa ei ole, vaikka taloudellinen tilanne olisi heikko.

Kuukautisköyhyyttä ei ole juuri tutkittu Suomessa. Aihetta on kuitenkin tutkittu muissa maissa. Iso-Britanniassa tehdyssä tutkimuksessa nousi esiin, että joka kymmenennellä nuorella ei ole ollut jossain elämänsä vaiheessa varaa kuukautissuojiin. USA:ssa tehdyssä tutkimuksessa kävi ilmi, että 61% käytti tamponia tai sidettä yli suositellun ajan altistaen itsensä samalla tulehdusriskille, koska heillä ei ollut varaa useampiin suojiin tai niitä ei ollut saatavilla. Samassa tutkimuksessa selvisi, että 25% nuorista on jättänyt menemättä oppitunnille, koska saatavilla ei ollut tarvittavia kuukautissuojia. Aihe ei ole yksinkertainen, mutta on tärkeää, että siitä voidaan keskustella. Ongelman laajuutta olisi hyvä kartoittaa tarkemmin myös Suomessa.

Mitä tämä tarkoittaa Korennon kohderyhmille?

Korento ry:n toiminnan piirissä on myös paljon ihmisiä, joiden taloudellista tilannetta rasittavat lääkehoidot. Esimerkiksi endometrioosia ja adenomyoosia hoidetaan hormonivalmisteiden avulla. Käytännössä tämä tarkoittaa ehkäisyvalmisteita, kuten ehkäisypillereitä. Vaikka pillerit olisi määrätty sairauden hoitoon eikä tarvetta varsinaiselle raskauden ehkäisylle ole, valmisteista ei pääsääntöisesti myönnetä Kela-korvausta.

Kuukautissuojia on olemassa monenlaisia, eivätkä kaikki tuotteet sovi kaikille. Endometrioosiin ja adenomyoosiin voi liittyä poikkeuksellisen runsasta kuukautisvuotoa, joka voi myös kuluttaa useampia kuukautissuojia. Myös PCOS:aan voi liittyä kuukautiskierron häiriöitä. Vulvodynian kanssa elävälle sopivan kuukautissuojan löytäminen voi olla erityisen haastavaa, sillä suojien käyttö voi pahimmillaan olla hyvin kivuliasta. Olisi tärkeää, että jokaisella olisi mahdollisuus käyttää juuri itselle sopivaa kuukautissuojaa.

Murretaan tabut yhdessä

Tänään kansainvälisenä kuukautispäivänä toivomme, ettei kenenkään tarvitsisi hävetä kuukautisiaan tai kuukautissuojien ostamista. Toivomme myös, että tulevaisuudessa kenenkään ei tarvitsisi jäädä pois töistä, koulusta tai harrastuksista sen vuoksi, että kuukautissuojiin ei ole varaa tai niitä ei ole saatavilla. Itselle sopivia kuukautissuojia ja luotettavaa tietoa kuukautisista sekä suojien käytöstä tulisi olla saatavilla jokaiselle niitä tarvitsevalle. Tämä on mahdollista, kun toimimme yhdessä kuukautistabujen murtamiseksi.

Kirjoittajat: Charlotta Piri ja Anna Kivimäki

Kategoriat: