Vapaaehtoiseksi

Korennon tarjoama vertaistuki on mahdollista valtakunnallisen vapaaehtoisverkoston takia. Vapaaehtoisemme ovat meille äärettömän tärkeitä ja tarjoamme useita erilaisia mahdollisuuksia olla mukana järjestön toiminnassa sekä vertaistuen tarjoamisessa. Löydät kaikki vapaaehtoistehtävät ja niiden kuvaukset Korennon vapaaehtoistehtävät -sivulta!

Uusien nettisivujen sivukuvat

Mitä saan vapaaehtoisena?

Kaikki vapaaehtoiset saavat perehdytyksen vapaaehtoisena toimimiseen. Vapaaehtoisille on tarjolla myös n. kaksi kertaa vuodessa järjestettävä Vapaaehtoisten koulutusviikonloppu. Lisäksi järjestetään työryhmien tapaamisia sekä kohdennettuja koulutuksia eri tehtäviin. Vapaaehtoisille on myös tarjolla työnohjausta aina tarvittaessa. 

Joka vuoden lopussa palkitsemme myös Vuoden vapaaehtoisen. Vapaaehtoisena voit pyytää meiltä myös vapaaehtoistodistuksen.

Vapaaehtoisena meillä..

 • saat perehdytyksen tehtävään 
 • saat pääsyn vapaaehtoisten materiaalipankkiin
 • pääset osallistumaan vapaaehtoisten koulutuksiin
 • saat tarvittaessa aina lisäkoulutusta tai työnohjausta
 • järjestön työntekijät tukevat tehtävässä
 • voit osallistua koulutusviikonloppuihin ja muihin vapaaehtoisten tapaamisiin
 • saat halutessasi vapaaehtoistyötodistuksen
 • voit tulla valituksi Vuoden vapaaehtoiseksi
 • olet osa valtakunnallista vapaaehtoisten yhteisöä 
 • saat myös itse vertaistukea
 • voit jakaa tietoutta muille ja myös kasvattaa omaa tietämystä
 • pääset kehittämään elämän muillakin osa-alueilla hyödyllisiä taitoja
 • voit tehdä ehdotuksia vapaaehtoistoiminnan kehittämiseksi. 

Kartoitamme vapaaehtoistemme kokemuksia ja ajatuksia aktiivisesti. Palautteessaan vapaaehtoisemme kertovat, että vapaaehtoistoiminta on heille ensisijaisesti tiedon jakamista, tukemista, luottamusta, itsensä toteuttamista, oppimista ja epäkohtiin vaikuttamista. Vaikka vapaaehtoisemme toimivat itse avun tarjoajina, monet kertovat saaneensa vapaaehtoistyön kautta iloa ja vertaistukea myös omaan arkeen ja gynekologisen sairauden kanssa elämiseen. Muun muassa muiden tarinoiden kuuleminen, yhteisön tuki ja turva, vertaisen kohtaaminen, muiden auttaminen, tunne siitä että asian kanssa ei ole yksin, sekä tunne siitä, että on osa jotakin suurempaa ovat nousseet usein esille. 

Miksi vapaaehtoisten tarjoama vertaistuki on niin tärkeää?

Vertaistukea saaneet ovat kokeneet saamansa tuen hyväksi ja tarpeelliseksi, erityisesti esimerkiksi diagnoosin saamishetkellä tai kun oma tilanne on muuttunut äkillisesti. Vertaistukea tarjoavan vapaaehtoisen kanssa on saanut purkaa omia tunteita ja käydä läpi omaa tilannetta. Kohtaamiset ovat olleet ystävällisiä, lämpimiä ja empaattisia ja niistä on saanut voimaa jatkaa eteenpäin.

Joka vuosi arvioimme Korennon tarjoaman vertaistuen laatua Vertaistuen kyselyllä. Vastaukset ovat vahvistaneet entisestään kuinka tärkeää vertaistuen pariin pääseminen on. Vastaajista suurin osa kertoi päässeensä puhumaan omasta tilanteesta samankaltaisessa tilanteessa olevien kanssa (85%), että tieto omasta sairaudesta/oireyhtymästä on lisääntynyt (91%), oma koettu yksinäisyys asian kanssa vähentynyt (97%)  ja että vertaistuella on ollut jonkinlaista positiivista merkitystä (91%).

Toimintaamme leimaa tekemisen ilo ja rikkaus sekä yhteenkuuluvuuden voima! Tule mukaan! Voit kysyä lisää järjestökoordinaattoreilta tai jättää yhteydenottopyynnön Lisätietoa Korento ry:n vapaaehtoistoiminnasta -lomakkeella.


Vapaaehtoistoiminnan sopimus

Kaikkien vertaistukitehtävissä toimivien vapaaehtoisten kanssa kirjoitetaan vapaaehtoissopimus. Vapaaehtoissopimus takaa tasalaatuisen vertaistuen ympäri maan ja helpottaa vapaaehtoistoiminnan koordinointia. Sopimus myös takaa sen, että vapaaehtoisella on kaikki tieto ja tuki, jota tarvitsee tehtävässään. Vapaaehtoissopimus on sama riippumatta vapaaehtoistehtävästä. Poikkeuksena vertaistukiryhmien vetäjien vapaaehtoissopimus, jossa on myös liitteenä vertaistukiryhmän vetäjän sekä Korento ry:n oikeudet ja velvollisuudet liittyen vertaistukiryhmätoimintaan.

Vapaaehtoissopimuksessa on eritelty:

 • yhteystiedot
 • vapaaehtoisen ensisijainen yhteydenpitokanava
 • vapaaehtoistehtävä(t)
 • vapaaehtoisen velvollisuudet ja oikeudet
 • Korento ry:n velvollisuudet ja oikeudet
 • Korento ry:n toiminnan arvot

Vapaaehtoistoiminnan toimimisen kannalta on tärkeää, että vapaaehtoinen sitoutuu järjestön arvoihin ja yleisiin toimintaperiaatteisiin. Allekirjoittamalla sopimuksen vapaaehtoinen esimerkiksi sitoutuu noudattamaan salassaolo- ja vaitiolovelvollisuutta.

Vapaaehtoinen saa linkin ja salasanan allekirjoittamista varten sähköpostiin. Kutsu allekirjoitukseen tulee Visma Sign nimisen palvelun kautta. Vapaaehtoissopimus kirjoitetaan kerran vapaaehtoistyön alkaessa. Sopimukseen kirjataan allekirjoitushetkessä tiedossa olevat vapaaehtoistehtävät, mutta vapaaehtoinen voi toimia myös muissa vapaaehtoistehtävissä, kun on saanut niihin perehdytyksen. Vapaaehtoisella on myös oikeus vaihtaa vapaaehtoistehtävää, ottaa tehtävästä taukoa ja lopettaa tehtävässä.

Vapaaehtoisen velvollisuudet ja oikeudet:

 • Huolehtii niistä tehtävistä, joihin on vapaaehtoisena sitoutunut ja ilmoittaa esteistä mahdollisimman ajoissa.
 • On oikeutettu toimimaan omaan elämäntilanteeseensa ja jaksamiseensa soveltuvassa vapaaehtoistehtävässä ja pitämään tauon tai lopettamaan tehtävässä tarpeen mukaan.
 • Pitää omat yhteystietonsa ajan tasalla ja reagoi järjestön yhteydenottoihin.
 • Ilmoittaa hyvissä ajoin vapaaehtoistehtävän lopettamisesta.

Korennon velvollisuudet ja oikeudet:

 • Toimii vapaaehtoisen tukena.
 • Perehdyttää vapaaehtoisen vapaaehtoistehtäviin, joissa tämä toimii.
 • Tarjoaa vapaaehtoisille koulutusta kulloistenkin taloudellisten resurssien mukaan.
 • Tarjoaa pyydettäessä työnohjauksellista tukea vapaaehtoistehtävissä toimiville.
 • Kirjoittaa pyydettäessä todistuksen vapaaehtoistoiminnasta.
 • Voi tarvittaessa vapauttaa vapaaehtoisen tehtävästään, mikäli käy ilmi, että vapaaehtoinen ei toimi Korento ry:n toimintaohjeiden mukaisesti.

Korennon arvot:

Korento on

 • Asiantunteva
 • Monimuotoinen
 • Tavoitteellinen
 • Rohkea
 • Ihminen ihmiselle