Vulvodynia työkykyä haastamassa

nettisivun kuva ajankohtaistatapahtumat (18)

Vulvodynian aiheuttama kipu voi vaikuttaa työ- ja opiskelukykyyn monella tapaa. Pitkittynyt tai toistuva kipu voi tuoda mukanaan esimerkiksi

  • istumisen tai paikallaanolon vaikeutta
  • liikkumiseen tai tiettyihin asentoihin liittyvää kipua
  • väsymystä
  • mielialan laskua
  • haasteita muistamiseen tai uuden oppimiseen

Kipu voi vaikuttaa myös työpaikan sosiaalisiin suhteisiin. Erityisesti vulvan alueen kipujen puheeksi ottamiseen työkavereiden tai esihenkilön kanssa voi olla korkea kynnys. Tällöin kipuja saattaa tunteatarvetta peitellä, jolloin työpaikalla ja työkavereiden seurassa oleminen voi tuntua entistä haastavammalta.

Kipujen ja niiden tuoman tuen tarpeen puheeksi ottaminen on kuitenkin usein kannattavaa, sillä tekemällä työkykyyn vaikuttavia haasteita näkyväksi niihin voidaan vaikuttaa. Työntekijöistä suurin osa (82 %, Työolobarometri 2020) onkin kokenut esihenkilönsä suhtautuvan positiivisesti muutosehdotuksiin. Työpaikat ja alat ovat kuitenkin erilaisia, ja mikäli oman tuen tarpeen puheeksi ottaminen tuntuu haastavalta, keskusteluun voi saada apua monelta taholta. Esimerkiksi työterveyshoitajan kanssa on mahdollista pohtia puheeksi ottamisen tapaa ja työterveys voi olla mukana esihenkilön kanssa käytävissä keskusteluissa, vertaisilta voi saada vinkkejä omista kokemuksista ja luottamushenkilöä voi pyytää omaksi tueksi. Joskus keskustelua voi tuntua helpommalta käydä nostamalla esiin käytännön keinoja, joilla omaan työkykyyn voisi vaikuttaa.

Millaisia keinoja vulvodyniaa sairastavan työkyvyn tai työssäjaksamisen tukemiseen sitten voisi olla? Yksi tapa tukea kipujen ja työn yhdistämistä on työn muokkaus. Se tarkoittaa työn sovittamista työ- ja toimintakykyä vastaavaksi, ja sitä voidaan käyttää kun on havaittu työkyvyn heikkenemistä, sairaslomalta palatessa, työn vaihtuessa tai varhaisen tuen keinona. Työn muokkaus tapahtuu yhteistyössä ja aloitteen siitä voi tehdä työntekijä itse, työterveys tai esihenkilö. Työn muokkaus voi olla esimerkiksi fyysisten tilojen muokkausta, apuvälineiden käyttöönottoa, työajan joustoja, työtehtävien selkeyttämistä, avun saamista, voimavaratekijöiden vahvistamista tai kivunhallintamenetelmien käyttämistä työpäivän aikana. Käytännössä keinoina voi olla vaikkapa sovittu tapa toimia kipukohtauksen sattuessa, erilaiset asennot mahdollistava työtuoli tai yksilöllisesti rytmitetyt tauot. Erilaisia työn muokkauksen keinoja on monia, ja osan voi ottaa käyttöön itsenäisesti, osan yhteistyössä tai sovitusti. Mikä voisi edistää sinun työssäjaksamistasi ja mitä askelia sitä kohti voisi ottaa?

Kirjoittaja: Jenni Tarhanen, hankeasiantuntija, Suomen Kipu ry

Kategoriat: