Endometrioosi vaikuttaa työelämään monin eri tavoin

tyokysely_tulokset_ajankohtaista

Monet sairaudet voivat vaikuttaa työhön monilla eri tavoilla eikä endometrioosi tee tässä poikkeusta. Korento ry toteutti tammikuussa 2021 kyselyn gynekologisten sairauksien ja oireyhtymien vaikutuksista työelämään. Kyselyyn saatiin yhteensä 397 vastausta ja vastaajista 80 prosentilla oli diagnosoitu endometrioosi tai heillä oli epäilys endometrioosista. Tässä tekstissä käsitellään kuitenkin vain niiden vastaajien vastauksia, joilla on endometrioosi.

Vastauksista oli nähtävissä, että yksi endometrioosin suurimmista vaikutuksista työelämässä on sen vaikutus sairastavan jaksamiseen. Endometrioosia sairastavista vastaajista 96 prosenttia vastasi endometrioosin vaikuttavan heidän jaksamiseensa. Lisäksi 82 prosenttia endometrioosia sairastavista vastaajista kertoi sairauden vaikuttavan heidän fyysiseen suorituskykyynsä töissä. Luvut ovat valtavan suuria. Avoimissa vastauksissa nousi esiin myös sairauden vaikutus työhön lisääntyneinä sairaspoissaoloina. Osa vastaajista kertoivat myös menettäneensä työpaikkansa esimerkiksi tilanteissa, joissa määräaikaista työsuhdetta ei ollut jatkettu aiempien poissaolojen vuoksi.

Endometrioosin oireet ovat yksilöllisiä ja oireiden vaikutus arkeen vaihtelee. Kyselytulosten mukaan sairaudessa eniten työhön vaikuttivat endometrioosia sairastavilla kivut (97 %), väsymys (84 %) sekä sairauden vaikutus henkiseen hyvinvointiin ja mieleen (68 %). Kivut ja pelko kipukohtauksista kuormittivat vastaajia. Monet kertoivat käyttävänsä erilaisia kipulääkkeitä kipujen hallitsemiseen ja joidenkin kipulääkkeiden koettiin vaikuttavan suorituskykyyn. 

Lisäksi esiin nousi sairauden vaikutus minäkuvaan ja itsevarmuuteen (64 %). Fyysisistä oireista myös ulostamis- ja virtsaamiskivut (58 %) sekä vuodot (38%) vaikuttivat työssä. Erilaiset suolistovaivat aiheuttivat esimerkiksi ongelmia työpaikoilla, joissa wc-tiloihin ei ollut aina helppo päästä kesken työpäivän. Koska endometrioosi voi aiheuttaa sitä sairastavilla lapsettomuutta, kyselyssä kysyttiin myös, onko lapsettomuuden kokemus vaikuttanut työelämään. Vastaajista 22 prosenttia kertoi lapsettomuuden vaikuttaneen työelämään.

Sairaus voi aiheuttaa tarvetta mukauttaa töitä

Vaikka enemmistö vastaajista ei ollut vaihtanut alaa tai harkinnut alanvaihtoa sairauden vuoksi, kuitenkin 36 prosenttia vastaajista on vähintään harkinnut alanvaihtoa. Lisäksi 31 prosenttia vastaajista on vaihtanut työpaikkaa tai työtehtävää tai harkinnut vaihtoa. Vastaajat ovat esimerkiksi vaihtaneet vuorotyöstä tekemään pelkkää päivävuoroa tai siirtyneet fyysisesti vähemmän raskaisiin työtehtäviin sairauden vuoksi.

Monilla vastaajista oli tarve saada töihin erilaisia mukautuksia. Näitä kerrottiin olevan esimerkiksi työajan lyhentäminen, työtehtävien vaihtaminen fyysisesti vähemmän kuormittaviin ja etätöiden tekeminen. Vastauksissa nousi myös esiin, miten monilla työpaikoilla tapahtunut etätöihin siirtyminen koronaviruspandemian vuoksi on ollut heille hyväksi, koska etätyö antaa enemmän mahdollisuuksia tehdä töitä tavalla, joka sopii itselle. Toisilla tämä tarkoittaa työskentelyasennon vaihtelua ja toisille taukojen pitämistä.

Kyselyssä kartoitettiin myös vastaajien käyttämiä keinoja työssä jaksamisen tueksi. Monet vastaajista kertoivat huolehtivansa omasta jaksamisestaan lepäämällä riittävästi sekä harrastamalla itselle sopivaa liikuntaa. Myös vapaa-ajan tärkeys nousi esiin vastauksissa. Näiden melko tavanomaisten keinojen lisäksi esiin nousi erilaiset sairauden oireiden hallintaan liittyvät keinot, kuten itselle sopiva ruokavalio sekä riittävästä kivunlievityksestä huolehtiminen.

Vastauksista oli nähtävissä, että endometrioosin vaikutukset työelämään ovat hyvin moninaisia. Sekä oireiden että työnkuvien erilaisuus vaikuttivat kokemukseen sairauden vaikutuksista työelämään. Useista vastauksista välittyi huolta, stressiä ja pelkoa oman jaksamisen ja tulevaisuuden suhteen. Monet kuvasivat sairauden aiheuttamien kipujen ja tästä seuranneiden poissaolojen kuormittavan. Toisaalta vastauksista nousi myös esiin paljon positiivista. Monet olivat puhuneet tilanteestaan avoimesti työpaikallaan ja työnantaja mahdollisti paljon joustoa heidän tilanteensa niin vaatiessa ja työtehtävien niin salliessa. Työnantajien rooli nouseekin isoksi tilanteissa, joissa sairaus vaikuttaa työelämään. Toivottavasti jatkossa yhä useampi saisi tukea sairauden ja työelämän yhdistämiseen.

 

Kirjoittaja: Anna Kivimäki

Kategoriat: